Quản trị & Báo cáo

Tập đoàn Interflour được thành lập tại Singapore và hoạt động theo luật pháp Nhà nước này. Đối với mỗi công ty con, hoạt động theo luật pháp của quốc gia đó.

Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của công ty. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành thường xuyên xem xét các chính sách và thủ tục của công ty để đảm bảo quản trị hợp lý.

Nếu bạn có boăn khoăn về hành vi thực hiện theo phương thức này, vui lòng báo cáo ngay cho whistleblower@interflour.com bao gồm các chi tiết như nhân viên tham gia, ngày tháng và thời gian, bản chất của sự không phù hợp, bằng chứng và thông tin liên lạc của bạn.

Thông tin chi tiết của bạn sẽ được bảo vệ và giữ bí mật. Chúng tôi sẽ bảo đảm độ bảo mật cao nhất được duy trì trong quá trình điều tra để thực hiện việc đóng lại các trường hợp, trừ khi được yêu cấu khác theo luật pháp.